Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Siska Schotanus- Folkerts (Maya Kracht-Steen)  en de klant dan wel een of meerdere cursussen, alle behandelingen en/of workshoppen, Meditaties, Maya Tzolkin leggingen enof Engelen leggingen Of Tarot van Siska Schotanus-Folkerts ( Maya Kracht-Steen).

Informatie
De Klant  wordt goed geïnformeerd over de opzet en werkwijze met betrekking tot de cursussen, Alle behandelingen, workshops, meditaties, Maya Tzolkin, Tarot en Engelen leggingen, Bachbloesem of Aurasprays. Dit gebeurt middels actuele informatie op de website en via email en/of telefonisch contact met klant.

Inschrijving
Inschrijving voor cursussen geschiedt via een aanmeldingsformulier, welke door de klant, onder vermelding van naam, adresgegevens, telefoon/email, plaats en datum, ondertekend wordt toegezonden aan Siska Schotanus-Folkerts ( Maya Kracht-Steen) Wijzigingen in adresgegevens, telefoon/E-mail dienen tijdig aan Siska Schotanus-Folkerts ( Maya Kracht-Steen) doorgegeven te worden. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt de klant  ingeschreven voor de cursus.

Deelname aan cursussen, alle behandelingen, workshoppen, Meditaties, Maya Tzolkin, Tarot en Engelen leggingen geschiedt op basis van vrijwilligheid en voor eigen verantwoordelijkheid. Door inschrijving of geplande afspraak verklaart men zich hiermee akkoord.

Betaling
Na inschrijving ontvangt de cursist binnen 5 werkdagen een factuur voor betaling van het cursusgeld. Het cursusgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer dat op de factuur vermeld staat. Indien op de factuur een andere betalingstermijn vermeld staat, geldt deze termijn. De inschrijving is pas definitief nadat het cursusgeld is overgemaakt. Alle bedragen zijn inclusief 21% btw.
In overleg is het mogelijk om in termijnen te betalen. Hiertoe dient voorafgaand aan de inschrijving schriftelijk of via email een verzoek te worden ingediend bij Siska Schotanus-Folkerts (Maya Kracht-Steen).

Betaling behandelingen,  Maya Tzolkin, Tarot of Engelen leggingen, Bachbloesem, Auraspray in praktijk of online dien je vooraf te voldoen via een overschrijving of het bedrag contact te betalen direct na de sessie.

Annulering Cursussen.
Annulering dient schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst door de klant de annuleringsdatum is.
Tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de cursussen kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de cursus is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij annulering bestaat de mogelijkheid iemand anders af te vaardigen die de plaats van de klant zal innemen. De betalingsafspraken blijven onverminderd van kracht.
De klant heeft bij annulering door Siska Schotanus-Folkerts ( Maya Kracht-Steen) recht op teruggave van reeds betaalde deelnamekosten bij overmacht en/of ziekte.

Voorwaarden bij afspraak.

Afzeggen van afspraken.

Het annuleren van afspraken kan tot 48  uur van te voren kosteloos gebeuren. Annuleert u binnen deze 48 uur, dan wordt 50% van de behandeling in rekening gebracht. Niet of te laat geannuleerde afspraken en vergeten afspraken worden volledig aan u doorberekend.

Te laat komen.

Indien u meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in mijn praktijk komt, mag ik de verloren tijd inkorten op de afspraak/behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan 30 minuten later dan de afgesproken tijd in mijn praktijk aan komen kan Siska Schotanus-Folkerts ( Maya Kracht-Steen) de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Aansprakelijkheid cursussen ,behandelingen, meditatie, Maya Tzolkin, Tarot en Engelen leggingen.
Siska Schotanus-Folkerts (Maya Kracht-Steen) neemt de verplichting op zich om, naar beste inzicht en vermogen, de door haar aangeboden scholingen te (doen) geven. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige door klant geclaimde schade, waaronder schade die direct of indirect mocht voortvloeien uit, of anderszins verband mocht houden met, het gebruik van behandelingen,  cursussen, meditaties, Maya Tzolkin leggingen, Tarot of Engelen leggingen de inhoud daarvan of de toepassing of het resultaat daarvan. Klant verplicht zich de aanbieder voor mogelijke aanspraken van derden ter zake van zulke schade te vrijwaren. 

Aansprakelijkheid en garanties Access Bars, Access Facelift, Tachyon energie

De aanvrager en/of de ontvanger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes, dienst eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de aanvrager en/of ontvanger en Access Bars, Access Facelift practitioner gezamenlijk doorbrengen als daarna.

Access bars, Access Facelift, Tachyon energie sessie geeft geen garantie voor verbetering. Je neemt deel aan het ondergaan van een Access Bars, Access Facelift  sessie op basis van vrije wil. De aanvrager en/of ontvanger kan geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies of de begeleiding vanuit Access Bars, Access Facelift sessie.

De Access Bars, Access Facelift practitioner is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door het ontvangen van een Access Bars, Access facelift sessie, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld mijnerzijds.

Siska Schotanus-Folkerts (Maya Kracht-Steen) verklaart met nadruk geen arts of medisch specialist te zijn. Bij gebruik van medicatie, overleg dan eerst met arts of specialist alvorens het beginnen met Access Bars, Access Facelift, Tachyon energie.

Inspanningsverplichting.

De Access Bars, Access Facelift practitioner zal de ontvanger op een integere wijze en naar haar beste vermogen Access Bars, Access Facelift sessie geven. Als de Access Bars, Access Facelift practitioner het idee heeft dat zij de ontvanger niet verder kan helpen, zal zij de ontvanger aanraden iemand anders te raadplegen. In geval van medische kwesties zal zij de ontvanger altijd doorverwijzen naar een arts of psycholoog.

Bij de uitvoering van de sessie gaat de Access Bars practitioner een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting, wat wil zeggen dat de Access Bars practitioner geen resultaten kan garanderen.

Bachbloesem:

Bij het geven van Bach Bloesem advies is het de verantwoordelijkheid van Siska Schotanus-Folkerts (Maya Kracht-Steen) om een juist advies te geven. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de persoonlijke Bach Bloesem mix daadwerkelijk in te nemen zoals voorgeschreven. Siska Schotanus-Folkerts ( Maya Kracht-Steen) is in geen geval verantwoordelijk voor het daadwerkelijke opvolgen van tips en adviezen en het juist uitvoeren hiervan. Siska Schotanus-Folkerts (Maya Kracht-Steen) geeft wel begeleiding, tips en uitleg gedurende dit traject. 

Vertrouwelijkheid
Alle partijen verplichten zich om informatie van vertrouwelijke aard binnen de cursussen te houden en niet aan derden door te geven. Indien dergelijke informatie in schriftelijke vorm of op enige informatiedrager is verstrekt, dient deze op eerste verzoek aan wederpartij terug te worden gegeven dan wel op verzoek vernietigd te worden. Alleen op basis van uitdrukkelijke toestemming van de andere partij mag deze informatie aan derden verstrekt worden.

Siska Schotanus-Folkerts (Maya Kracht-Steen) geeft indrukken en vrijblijvende adviezen naar aanleiding van het consult. Er kunnen geen rechten aan uitspraken worden ontleent. De klant heeft zijn eigen verantwoordelijkheid wat er wordt gedaan met wat er doorgeven wordt door Siska Schotanus-Folkerts ( Maya Kracht-Steen)

Copyright
Alle intellectuele (eigendom) rechten met betrekking tot de cursussen, huiswerkopdrachten, en alle overige door aanbieder in het kader van de cursussen en  gebruikte en/of verstrekte documenten, materialen en informatie blijven bij de aanbieder. Het is de klant niet toegestaan om deze materialen e.d. in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen, te verspreiden of anderszins te gebruiken in strijd met de intellectuele (eigendomsrechten van aanbieder. Onverminderd het hier bepaalde is het de klant, in de uitoefening van haar/zijn beroep/functie en in overeenstemming met het doel van de cursussen, toegestaan verstrekte materialen e.d. te gebruiken.
Video en geluidsopnamen
Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een cursus is alleen toegestaan als alle partijen daarmee instemmen.

Nederlands recht.

Op de dienstverlening door de Access Bars practitioner is het Nederlands recht van toepassing.

Woudsend 1 Juni 2019

Siska Schotanus-Folkerts ( Maya Kracht-Steen)